AVISO LEGAL

Denominación Social: ASOCIACIÓN PARA A LOITA CONTRA AS ENFERMIDADES DE RIL

Nombre Comercial: ALCER CORUÑA

Domicilio Social: HOTEL DE PACIENTES DO CHUAC, AS XUBIAS, 84, 4º ANDAR. 15006, A CORUÑA

CIF / NIF: G15058647

Teléfono: 981298759

e-Mail: info@alcercoruna.org

Inscrita en: REXISTRO DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIZOS SOCIAIS CON DATA 16.06.1994 CON NÚMERO E-11

Nombre de dominio: www.alcercoruna.org

 

OBXECTO
O prestador, responsable do sitio web, pon a disposición dos usuarios o presente documento co que pretende dar cumprimento ás obrigacións dispostas na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a todos os usuarios do sitio web respecto de cales son as condicións de uso do sitio web.
Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose á observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí dispostas, así como a calquera outra disposición legal que fose de aplicación.
O prestador resérvase o dereito a modificar calquera tipo de información que puidese aparecer no sitio web, sen que exista obriga de preavisar ou poñer en coñecemento dos usuarios ditas obrigas, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web do prestador.

 

RESPONSABILIDADE
O prestador exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web, sempre que esta información sexa manipulada ou introducida por un terceiro alleo ao mesmo.
O sitio web do prestador pode utilizar cookies (pequenos arquivos de información que o servidor envía ao computador de quen accede á páxina) para levar a cabo determinadas funcións que son consideradas imprescindibles para o correcto funcionamento e visualización do sitio. As cookies utilizadas no sitio web teñen, en todo caso, carácter temporal coa única finalidade de facer máis eficaz a súa transmisión ulterior e desaparecen ao terminar a sesión do usuario. En ningún caso utilizaranse as cookies para recoller información de carácter persoal.
Dende o sitio web do cliente é posible que se redirixa a contidos de terceiros sitios web. Dado que o prestador non pode controlar sempre os contidos introducidos polos terceiros nos seus sitios web, este non asume ningún tipo de responsabilidade respecto a ditos contidos.

 

En todo caso, o prestador manifesta que procederá á retirada inmediata de calquera contido que puidese contravir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, procedendo á retirada inmediata da redirección a dito sitio web, poñendo en coñecemento das autoridades competentes o contido en cuestión.

O prestador non se fai responsable da información e contidos almacenados, a título enunciativo pero non limitativo, en foros, chats, xeradores de blogs, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente na páxina web do prestador. Non obstante, e en cumprimento do disposto no art. 11 y 16 da LSSI-CE, o prestador ponse a disposición de todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade, e colaborando de forma activa na retirada ou no seu caso bloqueo de todos aqueles contidos que puidesen afectar ou contravir a lexislación nacional, ou internacional, dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública. No caso de que o usuario considere que existe no sitio web algún contido que puidese ser susceptible desta clasificación, rógase o notifique de forma inmediata ao administrador do sitio web.
Este sitio web foi revisado e probado para que funcione correctamente. En principio, pode garantirse o correcto funcionamento dos 365 días do ano, 24 horas ao día. Non obstante, o prestador non descarta a posibilidade de que existan certos erros de programación, ou que acontezan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas, ou circunstancias semellantes que fagan imposible o acceso á páxina web.

 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Dacordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámolo/a de que o Responsable do Tratamento dos seus datos persoais é  Alcer Coruña, con dirección no Hotel de Pacientes do CHUAC, 84, 4º – 15006 – A CORUÑA e correo electrónico infoalcercoruna@gmail.com
Os datos serán empregados para prestar información e orientación a personas con enfermidades renais e formación sobre a enfermidade renal a todo tipo de colectivos, así como á xestión administrativa derivada do mesmo.
O feito de que non nos facilite parte da información solicitada, poderá supoñer a imposibilidade de prestarlle o servizo que quere contratar coa asociación Alcer Coruña.

Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos errados, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como oporse ou suprimir o consentimento e solicitar a portabilidade dos mesmos en calquera momento. Para iso, Alcer Coruña dispón de formularios específicos para facilitarlle o    exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia olicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.

Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos solicitándoa a través de infoalcercoruna@gmail.com ou no Hotel de Pacientes do CHUAC, 84 – 4º, 15006 – A CORUÑA

 

 

 

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O sitio web, incluíndo a título enunciativo pero non limitativo a súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos son propiedade do prestador ou no seu caso dispón da licenza ou autorización expresa por parte dos autores. Todos os contidos do sitio web atópanse debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos rexistros públicos correspondentes.
Independentemente da finalidade para a que fosen destinados, a reprodución total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización, require en todo caso da autorización escrita previa por parte do prestador. Calquera uso non autorizado previamente por parte do prestador será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos ao prestador e que puidesen aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidese suscitarse respecto aos mesmos. En todo caso, o prestador conta coa autorización expresa e previa por parte dos mesmos.
O prestador autoriza/non autoriza expresamente a que terceiros poidan redirixir directamente aos contidos concretos do sitio web, debendo en todo caso redirixir ao sitio web principal do prestador.

O prestador recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual, non implicando a súa soa mención ou aparición no sitio web a existencia de dereitos ou responsabilidade algunha do prestador sobre os mesmos, como tampouco respaldo, patrocinio ou recomendación por parte do mesmo.

Para realizar calquera tipo de observación respecto a posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do seguinte correo electrónico.

 

LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN

Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas co presente sitio web ou coas actividades nel desenvolvidas, será de aplicación a lexislación española, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais da Coruña.