Nome:

Apelidos:

Data de nacemento:

DNI:

Profesión:

Enderezo postal:

C.P:

Poboación:

Provincia:

Teléfono:

Correo-e:

Nº de Conta:

Cota Anual:

Data:

Solicito a miña inscripción como socio/a na Asociación para a Loita contra as enfermedades do ril Alcer Coruña, comprometéndome a satisfacer a cota mínima.

Acepto as cláusulas da Lei Orgánica 15/1999 - Lei de Protección de Datos de Carácter Persoal