POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Denominación Social: ASOCIACIÓN PARA A LOITA CONTRA AS ENFERMIDADES DE RIL

Nome Comercial: ALCER CORUÑA

Domicilio Social: HOTEL DE PACIENTES DO CHUAC, AS XUBIAS, 84, 4º ANDAR. 15006, A CORUÑA

CIF / NIF: G15058647

Teléfono: 981298759

e-Mail: info@alcercoruna.org

Inscrita en: REXISTRO DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIZOS SOCIAIS CON DATA 16.06.1994 CON NÚMERO E-11

Nome do dominio: www.alcercoruna.org

 

Dacordo co establecido pola normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámolo/a que está facilitando os seus datos de carácter persoal ao Responsble do Tratamento: Asociación para a Loita Contra as Enfermidades de Ril da Coruña, en adiante A ORGANIZACIÓN, ASOCIACIÓN PARA A LOITA CONTRA AS EFERMIDADES DE RIL DA CORUÑA   con dirección no HOTEL DE PACIENTES DO CHUAC, 84, 4º- 15006 A CORUÑA (A CORUÑA) e correo electrónico infoalcercoruna@gmail.com.

1. FINALIDADE DO TRATAMENTO: A ORGANIZACIÓN poderá tratar os seus datos de carácter persoal dacordo ás seguintes finalidades:

– Xestionar a súa navegación a través do Sitio Web.
– Xestionar o servizo de Atención ao Cliente, para dar resposta ás dúbidas, queixas, cometnarios ou inquedanzas que poida ter relativas á información incluida no Sitio Web, así como calqueira outra consulta que poida ter.
– Tratar os teus datos con fins comerciais, sempre que consentise o pertinente tratamento dos datos persoais. Para darnos consentimento para darlle información sobre os nosos servizos, terá que marcar a casilla: «Sí, desexo recibir información comercial». Do contrario, non podemos empregar os seus datos personais con este fin.
– Xestionar o cumprimento, mantemento, desenrolo e control de calquera relación que a ORGANIZACIÓN manteña con vostede..
– Xestionar o cobro de produtos e/ou servzios adquiridos por vostede a través das pasarelas de pago contratadas ao efecto. A información financienira que suministre, poderá ser conservada en ditas pasarelas a efectos de facilitar a realización de pagos recurrentes.
– Xestionar o seu rexistro de usuario/a e identificalo como «usuario rexistrado» de forma que poida realizar compras sen ter que introducir os seus datos de carácte persoal de forma reiterada.

O feito de non facilitar certa información sinalada como obrigatoria, pode conlevar a que non sexa posible xestionar o seu rexistro como usuario/a ou o uso de determinadas funcionalidades ou servizos dispoñibles a través da Plataforma. O/A usuario/a (vostede) pola presente garantiza que os Datos Persoais proporcionados son certos e exactos e comprométese a notificar calquera cambio ou modificación dos mesmos. No caso de que nos aporte DAtos Persoais de terceiros, vostede responsabilízas de informar e obter o consentimento destes para ser aportados coas finalidades indicadas nos apartados correspondentes da presente Política de Privacidade e Cookies. Calquera perda ou dano causado á Plataforma, aos Responsables do Tratamento ou a un terceiro mediante a comunicación de información errada, inexacta ou incompleta nos formularios de rexistro, será responsabilidade exclusiva do/a usuario/a.

2. LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

A lexitimación basease no consentimento que vostede nos otorca ao clicar o botón «ACEPTO A POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS”.

3. DESTINATARIOS DE CESIÓNS

Non cederemos os seus datos a terceros.

4. DEREITOS

Por último, informámolo/a dos seus dereitos en en materia de protección de datos.
– Dereito a solicitar o acceso aos seus datos personais.
– Dereito a solicitar a rectificación ou supresión (derecho ao olvido).
– Dereito a solicitar a limitación do seu tratamiento, e a oporse ao tratamento.
– Dereito á portabilidade dos datos.
Para o exercicio dos seus dereitos, pode cambiar as súas preferencias e datos persoais no seu perfil de usuario/a, ou ben realizar unha solicitude por escrito e acompañala dunha copia do DNI.
ASOCIACIÓN DE LOITA CONTRA AS ENFERMIDADES DE RIL DA CORUÑA dispón de formaularios adecuados ao respeto. Non ten máis que solicitalos ou ben presenter o seu propio escrito na dirección: infoalcercoruna@gmail.com.

5. MEDIDAS DE SEGURIDADE

A ASOCIACIÓN PARA A LOITA CONTRA AS ENFERMIDADES DE RIL DA CORUÑA, ten implantadas medidas técnicas e organizativas precisas para garantir a seguriade dos seus datos de carácter persoal e evitar a alteración, perda e o tratamento e/ou acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provintes da acción humana ou do medio físico ou natural ao que están expostas.